MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – februari 2020

Op 8 januari is vertraagd (had in november moeten plaatsvinden) de ledenvergadering gehouden. Na de pauze staat altijd een speciaal  onderwerp centraal, die dan aan de leden wordt gepresenteerd. Dit jaar is er echter voor gekozen om met de leden in gesprek te gaan. Aanleiding om hiervoor te kiezen was, dat er een aantal leden een gesprek had aangevraagd over de voetbalschool op zondag, de gebrekkige informatie over het voetbalcamerasysteem en het ineens aanwezig zijn van (op kleine schaal) van een atletiekvereniging. In een eerdere column heb ik er ook over geschreven en toen kwam ik tot de conclusie, dat we toch als bestuur eens beter moeten nadenken, hoe we dergelijke nieuwe ontwikkelingen communiceren met onze leden. Bij de bespreking ervan in het bestuur kwamen we toen op het idee om onze leden een podium te geven om eens met het bestuur in gesprek te gaan. Om iedereen aan het woord te kunnen laten zijn, is er besloten om dit in kleine groepjes te doen, omdat de meeste leden dan gemakkelijker hun mening willen geven. Aan het einde van de avond is toegezegd, dat we de onderwerpen nog eens in het bestuur zouden bespreken en ik terugkoppeling zou geven in mijn column. Deze column is hiervan het resultaat.

In zijn algemeenheid hebben we als bestuur geconcludeerd, dat de leden redelijk tevreden zijn en er eigenlijk weinig hot issues spelen. Het zijn vaak actuele operationele zaken, die de aandacht vragen en geen beleidsmatige zaken, waarover verdeeldheid is binnen de NSVV. Dat is goed om te constateren. Een mooi meetpunt is de ledenvergadering. Als alles goed gaat wordt de ledenvergadering minder intensief bezocht, dan wanneer er veel onvrede is. De ledenvergadering wordt momenteel niet echt druk bezocht, alleen door de vaste kern, dus zullen de leden over het algemeen redelijk tevreden zijn, is dan mijn constatering

Hieronder vinden jullie een weergave van de onderwerpen, die zijn besproken tijdens de ledenvergadering en genotuleerd door onze secretaris. Onder ieder onderwerp wordt in het kort een reactie gegeven door het bestuur.

In gesprek met de leden:

Voetbalschool op zondag:

Reacties uit de zaal: Er moet duidelijkheid over komen. Er moet beleid op gemaakt worden. Geen belasting van vrijwilligers. Is het een wens van de leden. Alleen weggelegd voor rijken, omdat ervoor aanvullend betaald moet worden. Wat vindt de buurt van de verstoring van de zondagsrust? NSVV moet baas blijven op eigen complex.

Reactie van bestuur: Geconstateerd is, dat de meerderheid van de leden het eigenlijk niets uitmaakt en niet per se voor of tegen is. Men ziet het als een ontwikkeling van deze tijd, waarbij leden op maat bediend willen worden. Binnen bestuur zijn wel een aantal randvoorwaarden gesteld, waaraan de voetbalschool op zondag moet voldoen:

 • De meerderheid van de deelnemers moet afkomstig zijn van NSVV;
 • Organisatie vindt altijd plaats onder auspiciën van het jeugdbestuur om er een eigen NSVV sausje aan te kunnen geven;
 • Kan een onderdeel worden om de talentontwikkeling binnen NSVV kwalitatief meer vorm te geven;
 • Mag geen belasting zijn voor vrijwilligers ( geen extra werk) en de bewoners rondom het voetbalveld ( strikt handhaven, dat het alleen op veld 2 op de zijde aan de Molendijk de voetbalschool actief mag zijn).

Multifunctioneel gebruik accommodatie:

Reacties uit de zaal: De leden zijn voor multifunctionaliteit als de vereniging het wel in eigen hand houdt. Gebruikers (bijv. Atletiek) bijdrage aan velden? Kostenposten delen. Cultuur NSVV moet leidend zijn.

Reactie van bestuur: Het is altijd een voornemen geweest om ons clubgebouw meer multifunctioneel te maken. Eigenlijk vinden we, dat het clubgebouw nog te weinig gebruikt wordt. Activiteiten worden beoordeeld op aantal aspecten:

 • Moet ten dienste staan voor leden. Bij gebruik van Sponsorhome of kantine moet deze binding er altijd zijn;
 • Gebruik kantine altijd onder verantwoordelijkheid van kantine commissie. Geen gebruik kantine zonder aanwezigheid van deze commissie of bestuursleden;
 • Moet een financiële bijdrage leveren aan de vereniging als instellingen of bedrijven ons clubhuis gebruiken als vergaderruimte. We gaan wel coulant ermee om als onze sponsoren de clubruimte willen gebruiken;
 • Clubhuis wordt ook ter beschikking gesteld als het een bijdrage levert aan de leefbaarheid van Numansdorp ( Koningsdag en vergader ruimte voor Paardenmarkt commissie en de nieuwe Dorpsraad);
 • In alle anderen gevallen zien we het vanuit een commercieel oogpunt en willen we als zodanig ook een financiële vergoeding ontvangen.

Rookbeleid:

Reacties uit de zaal: De leden zijn niet voor een rookvrije vereniging (geen betutteling), maar willen wel een voorbeeld voor de jeugd zijn. Bijv. Tot 12 uur rookvrij. Moet roken en drinken in kleedkamer worden toegestaan!

Reactie van Bestuur: Bestuur wil geen regelgeving, die verder gaat, dan dat de overheid aan regels stelt. Die zijn er al genoeg, waardoor we als Nederland steeds truttiger worden. Roken buiten op het complex blijft mogelijk, omdat niet rokers voldoende mogelijkheden hebben op rokers op afstand te houden. Roken in kleedkamers is en blijft verboden. Daar wordt tegen opgetreden als het geconstateerd wordt. Drinken van alcohol in de kleedkamer blijft mogelijk, omdat bestuur de “3e helft” Niet wil frustreren. Wel het verzoek aan elftallen om zelf hun rotzooi op te ruimen. Met deze discipline is het wel eens goed mis, maar dat is een andere discussie.

Videosysteem:

Reacties uit de zaal: Het systeem is niet goed genoeg. Het werkt niet volgens de belofte. Het zal moeten verbeteren.

Reactie van bestuur: Wij zijn ook niet tevreden. We zijn dan ook in gesprek met de leverancier van het product. Er moeten verbeteringen komen. Op de 1e plaats is het bestemd voor trainers als hulpmiddel bij de coaching van hun spelers. Maar ook blijven we ernaar streven om de leden als een soort “kerktelefoon” thuis gebruik te kunnen laten maken van het voetbalcamerasysteem, zodat ze thuiswedstrijden kunnen volgen.

Geluid:

Reacties uit de zaal: Akoestiek verbeteren; bij anderen (Mido Sound) beter; rumoerig.

Reactie van bestuur: Probleem is bekend. Er is al veel over gediscussieerd en er zijn ook maatregelen genomen, maar het resultaat is niet goed. Het leidt bij sommige tot veel geïrriteerdheid. Het lijkt erop, dat alleen tegen veel kosten het geluid in de kantine verbeterd kan worden. Nieuwe ideeën tegen aanvaardbare kosten zijn van harte welkom.

Website:

Reacties uit de zaal: Teveel rond NSVV 1; niet actueel; nieuwe teletekst is niet overzichtelijk.

Reactie vanuit bestuur: Een oud probleem, die iedere keer weer de kop opsteekt. Maar ik zeg het nogmaals: de Website is alleen actueel en interessant als wij allemaal onze bijdrage leveren. Wij kunnen zorgen voor vaste rubrieken als alles rondom 1e elftal en verslag, wat heel trouw wordt gelezen. Ook van de Voorzitter wordt veel gelezen, maar voor de rest ben je afhankelijk van de bijdrages van commissies en elftallen om de web site voldoende actueel te laten zijn. Het wegvallen van teletekst is jammer, maar ligt buiten onze invloedsfeer. Communicatiecommissie is wel aan het bekijken of men tot een betere versie kan komen.

Wervingsplan:

Reacties uit de zaal: Hoe krijgen we nieuwe leden? Hoe houden we 15-16 jarigen vast (aandacht aan besteden!)? Hoe kunnen we selectiespelers enthousiast maken om iets met de jeugd te doen?

Reactie vanuit bestuur: In samenwerking met jeugdbestuur en activiteitencommissie zijn we bezig met een ambitieus project, waarbij scholen worden bezocht en gymnastiek lessen worden overgenomen door onze jeugdtrainer. Ook zullen we in de komende tijd actief betrokken zijn bij het schoolvoetbal. Als climax zal NSVV op de dag van de koningspelen een alternatief bieden in de vorm van een spel clinic, die in samenwerking met KNVB wordt georganiseerd. Inmiddels hebben alle Numansdorpse basisscholen besloten om niet mee te doen met de Koningspelen maar op 17 april aanwezig te zijn bij de “NSVV Spelen”. Dus dit actiepunt wordt wel heel serieus opgepakt.

Jeugdbeleid:

Reacties uit de zaal: In hoeverre zijn we tevreden over de vorderingen? Tevreden, het gaat om het ontwikkelen. Plezier en prestatie zijn belangrijkste. Je hebt kwantiteit nodig om de kwaliteit te verbeteren. Investeren in jeugd; betere spelers lopen in prestatieteams; jeugdplan – standaardteams; begeleiding van jeugd die overgaat naar senioren; goede jeugd – team hoger spelen. Houd in lagere teams 3 of 4 meisjes bij elkaar dan blijven ze lid. Duidelijke communicatie richting ouders, wat verwachten we en hoe het werkt; vooral bij nieuwe teams ouderavonden als de school weer begonnen is.

Reactie vanuit bestuur: In samenwerking met KNVB is een vernieuwd jeugdplan opgesteld, die in maart zijn voltooiing krijgt. Vanuit het programma van de KNVB zijn we dan gecertificeerd op basis van de plannen, die er liggen. Maar dan komt het erop aan om het te gaan communiceren binnen de vereniging en het plan te gaan uitvoeren. Vanuit aantal sponsors is er voor 3 jaar een extra bedrag ad € 17.500 beschikbaar gesteld om onze jeugdopleiding op een hoger plan te krijgen. Het plan is er, maar nu ook gaan werken volgens dit plan, dat is een enorme uitdaging.

Vrijwilligers:

Reacties uit de zaal: Oppassen dat de vrijwilligersvijver niet teveel vergrijsd; verversen van het bestuur wordt niet nodig geacht als iedereen zijn passie er nog in heeft; over en weer wedstrijden fluiten; bij boetes iets laten doen; successen delen van vrijwilligers,

Reactie van het bestuur:

 • Het is goed, dat er nog veel commitment is over het functioneren van het bestuur. Anderzijds moeten we onze ogen niet sluiten en is het heel goed denkbaar is, dat er binnen 5 jaar veel bestuur mutaties gaan plaatsvinden. Daar moeten we op zijn voorbereid. Eigenlijk moet er een plan van aanpak komen. Als er t.z.t veel vacatures ontstaan in het bestuur, dan hebben we het met z’n allen niet goed gedaan.
 • Bestuur deelt niet de mening, dat er niet voldoende nieuwe aanwas komt vanuit jongere generaties. Wel is het zo, dat er altijd weer nieuwe lege plekken zijn, die opgevuld moeten worden. De manier van leven van jonge gezinnen is drastisch veranderd t.o.v. vroeger en valt het soms niet mee om tijd te vinden om vrijwilligerswerk in te passen. Ook de betrokkenheid van dames/vrouwen is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Feitelijk zijn we, zeker als we het met andere verenigingen vergelijken heel tevreden, hoe het bij NSVV wordt ingevuld. Maar dat laat onverlet, dat er altijd attentie blijft om nieuwe vrijwilligers te vinden.
 • Bij bepaalde activiteiten blijft het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Een voorbeeld hiervan zijn scheidsrechters, die wedstrijden van vriendenelftallen willen leiden. Wij hebben dat al met de aanvoerders besproken, maar daarin ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij het bestuur maar ook bij de elftallen zelf.

Contributie:

Reacties uit de zaal: Onderscheid in contributie tussen recreatief en prestatief.

Reactie van bestuur: Dit voorstel wordt niet overgenomen. Ieder elftal heeft het recht om twee keer te trainen. Daarnaast worden er voor alle elftallen activiteiten buiten het voetbal om georganiseerd. Daarnaast is er ook nog inbegrepen, dat er  voor ieder elftal een kleding lijn is. Als je daar de huidige contributie tussen € 140 en € 200 tegen afzet, dan is de contributie erg laag en zeker ook aan de onderkant als je het vergelijkt met andere voetbalverenigingen. In de ledenvergadering is overigens besloten om de contributie voor alle actieve leden te verhogen, omdat de contributie in de afgelopen 6 jaar !! niet is verhoogd en alle kosten wel omhoog gaan.

Speeltijden:

Reacties uit de zaal: advies of om te overwegen is om traditionele tijden jeugd vroeg laten voetballen en de senioren later op de dag om te wisselen.

Reactie van Bestuur: Ook dit voorstel wordt niet overgenomen. Om tegen de programmering van de KNVB in te gaan is niet slim. Daarnaast bewijs je de vriendenelftallen geen goede dienst door hen ’s ochtends te laten voetballen, omdat ook de vrijdagavond een uitgangsavond is. Ook een overweging is, dat je daarmee de seniorenelftallen ook een beetje hun 3e helft ontneemt. Dus advies wordt niet overgenomen.

Normen en waarden:

Reactie uit de zaal: Beter uitdragen van normen en waarden; “onze” maatschappelijke functie; wie willen we zijn?

Reacties van Bestuur: Hierin heeft de ledenvergadering een punt. De normen en waarden commissie is helemaal in het slop geraakt. Incidenten en beleid wordt weer gewoon ad hoc gemaakt door bestuurs- en commissieleden. Dat is niet goed, want het betekent weer meer werk voor vrijwilligers en men is onervaren in de afhandeling ervan. Daarom is besloten om het takenpakket van de commissie normen en waarden in het jeugdbestuur onder te brengen. Het zal in de komende periode meer aandacht van ons krijgen.

Ik hoop dat ik aan mijn opdracht heb voldaan en zou het leuk vinden als ik ook weer reacties terug mag ontvangen op onze antwoorden, die n.a.v.de ledenvergadering zijn beantwoord. Volgende maand is er weer een “normale” Van de Voorzitter.

Tot volgende maand.

Arie Kruithof

 

 

 

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *