MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Van de Voorzitter – november 2023

Het is een beetje “met de deur in huis vallen” aan het begin van mijn column, maar het is ruim twee en een halve maand geleden dat ik mijn laatste column heb geschreven. Ik kreeg  ineens na zoveel jaren mijn column geschreven te hebben de nodige kritiek. Vanuit diverse kanten werd voornamelijk geuit dat mijn columns te lang zijn en ook vaak onvoldoende nieuwswaarde hebben, omdat vaak weer dezelfde onderwerpen aan bod komen. In het verleden kreeg ik vaak wel reacties op mijn columns, vooral als er actuele onderwerpen werden behandeld. Soms geïrriteerd maar ook vaak waarderend. Maar het laatste jaar merkte ik, dat de reacties allemaal een stuk minder zijn geworden. Daarmee werd ook mijn zin een stuk minder om op de vrije zondagochtend mijn columns te gaan schrijven. Het is geen verwijt, maar gewoon een vaststelling. Na al die jaren maandelijks mijn bijdrage geleverd te hebben, weten de lezers inmiddels wel waarover ik schrijf en ook hoe ik over zaken denk. Het is mogelijk te voorspelbaar geworden. Desondanks bleef het wel in mij knagen, dat ik mijn verplichtingen aan het verzaken was en dat past niet bij mijn karakter en voelt dus niet goed.

Waarom dan toch een nieuwe column? Ik ben benieuwd of mijn voelhoorns het juiste waarnemen. Tevens wil ik mijn column schrijven zoals ik het wil en leg ik even al goed bedoelde adviezen terzijde. Daarnaast vind ik het voldoende nieuwswaarde hebben om verslag te doen van de jaarlijkse ledenvergadering.

Aan deze vergadering heb ik een positief gevoel overgehouden. De ledenvergadering van vrijdag 10 november jl. was minder goed bezocht dan normaal. Een kleine 50 man zijn hierop afgekomen. Dit kwam mede doordat er redelijk veel afmeldingen waren wegens ziekte en oud eerste-elftalspeler Yoeron v/d Ree het nodig vond om op de dag van de ledenvergadering te trouwen.

Het positieve gevoel wordt vooral veroorzaakt, doordat wij als bestuur vinden, dat er een positieve flow door de vereniging waait. Vorig jaar hebben we toch een beetje de noodklok geluid omdat er teveel openstaande vacatures waren. Daarnaast vonden we zelf dat de echte schwung uit het bestuur was. Enkele bestuursleden hadden aangegeven sowieso aan het einde van het seizoen hun taken neer te zullen leggen en andere twijfelden nog. Zelf heb ik nog tijdens de nieuwjaarspeech een duid in het zakje gedaan door aan te geven, dat de houdbaarheidsdatum van het bestuur in het algemeen én van mij in het bijzonder verstreken was. Daar kwamen aanvankelijk ook weinig reacties op. Dan denk je als het nieuwe jaar ingaat, dat iedereen het wel goed vindt en de zorgen van het bestuur naast zich neerlegt.

Maar gelukkig is dit een verkeerd gevoel geweest. Na een ronde tafel gesprek in mei kwam het bewustzijn bij een groot aantal leden, dat er wel wat moest gebeuren. Dit bewustzijn is nog in het bijzonder aangewakkerd, doordat er een vrijwilligerscommissie is opgericht, die via het rechtstreeks aanspreken van leden heel goed werk heeft verricht. Ook de commissie bestuurlijke vernieuwing heeft gesprekken met leden gevoerd en getracht om kritisch te kijken naar de organisatiestructuur van de vereniging.

De inbreng van de vrijwilligerscommissie, de commissie bestuurlijke vernieuwing alsmede de zoektocht van het bestuur naar opvolgers hebben ertoe geleid, dat we met een goed gevoel de vergadering konden beginnen. Er is naar onze mening  op vele terreinen een behoorlijke vooruitgang geboekt. Kort en kernachtig wordt dat het beste geïllustreerd door een sheet, die de mijlpalen en uitdagingen kort en helder samenvatten. Deze sheet wil ik jullie niet onthouden en is als bijlage bij mijn column toegevoegd.

Wat blijkt uit deze sheet?  Dat er bestuurlijk twee nieuwe gezichten zijn:
– Ron van Veen als opvolger van Edwin Keizerwaard als bestuurslid Beheer Sportcomplex
– Wouter van Dam, die de veel te lange openstaande vacature bestuurslid Communicatie gaat invullen.

Net zo belangrijk als de nieuwkomers is dat Bas Snijders zijn bestuursfunctie Technische Zaken in het belang van NSVV heeft vervangen voor de functie van wedstrijdsecretariaat als vervanger van Ben Prooij.

Tijdens de ledenvergadering was ook ruimte ingebouwd om stil te staan bij het aftreden van Edwin Keizerwaard en Ben Prooij. Na vele jaren deel uitgemaakt te hebben van het bestuur, zijn zij in de ledenvergadering formeel teruggetreden. Gelukkig blijven zij actief voor NSVV. Edwin als consul en Ben als vertegenwoordiger van NSVV bij wedstrijden van het 1elftal en als zaterdag-coördinator.

Een grote verrassing voor Ben was de aanwezigheid van een ambassadeur van de KNVB. Na een speech over Ben zijn vele jaren bestuurswerk voor NSVV in de jeugdcommissie en het bestuur (in totaal 32 jaar!) werd hij benoemd tot lid van verdienste van de KNVB. Een bijzondere onderscheiding die je zeker niet bij iedere vereniging tegenkomt. 

Daarnaast zijn er maar liefst vier nieuwe commissies gevormd. Er is eindelijk een nieuwe commissie voor de jeugd, die de technische commissie operationeel gaat ondersteunen. Er is een commissie Normen en waarden bezet door twee dames met professionele ervaring op dit terrein. Naast het nieuwe bestuurslid communicatie is er ook een nieuwe communicatie commissie, hetgeen zowel intern maar ook extern erg werd gemist. Daarnaast is er natuurlijk ook de commissie voor vrijwilligers en nieuwe leden, die er mede voor verantwoordelijk is, dat de positieve flow in de vereniging is gekomen. Om mijn verhaal volledig te maken moet ook nog vermeld worden dat de scheidsrechterscommissie nieuw leven is ingeblazen. Volgens mij een goede onderbouwing dat er binnen de vereniging nogal wat is gebeurd.

In de sheet staat naast de mijlpalen ook nog een aantal uitdagingen waar we op korte termijn nog veel energie in moeten steken:

  • Hoog op de urgentielijst gaat het niet om een vrijwilliger maar om een betaalde kracht. We zijn al lang op zoek naar een hoofd opleidingen. Om ons voetbalbeleidsplan tot uitvoering te brengen is een dergelijke functie van essentieel belang. Daarmee moeten we onze jeugdopleiding een nieuwe, noodzakelijke boost geven. Maar het vinden van een goede hoofd opleidingen lijkt op het zoeken naar een speld in de hooiberg;
  • Er moet een nieuwe damescommissie komen met vertegenwoordiging in het bestuur. We zien bij de dames veel uitdagingen om de continuïteit van het damesvoetbal in de toekomst te kunnen waarborgen. Hier ligt echt een uitdaging;
  • Hoewel de barbezetting altijd een punt van aandacht blijft, ligt de druk meer bij de bezetting in de keuken. Het is echt noodzakelijk dat er enkele nieuwe vrijwilligers worden gevonden. In tegenstelling tot het niet kunnen invullen van de vacatures blijven onze leden (en gasten) wel heel graag gebruik maken van de keuken.

Ook wil ik nog een speciaal woord wijden aan het 75-jarig jubileum van Kees v/d Plas. Ondanks zijn leeftijd nog steeds actief voor NSVV. Het is inmiddels wel iets minder geworden en heeft hij de coördinatie uit handen gegeven, maar NSVV is hem dankbaar dat hij op zijn eigen wijze zoveel voor NSVV heeft betekend. Overigens was Kees al erelid van NSVV en bondslid, dus Ben heeft nog een uitdaging om dit nog te gaan evenaren.

De door Rob gepresenteerde financiële gezondheid van de vereniging, de positieve flow in het vrijwilligerswerk en de ontspannen en plezierige manier waarop we leden in het zonnetje konden zetten, maakten dat we als bestuur erg tevreden terugkijken op de ledenvergadering van 2023.

Ik begon deze column over mijzelf en daar eindig ik ook mee. Tijdens de ledenvergadering ben ik opnieuw voor drie jaar benoemd als voorzitter. Ik heb het in volle overtuiging en met nieuwe energie aanvaard. Maar het is wel vreemd, omdat ik vorig jaar tijdens de ledenvergadering en in een volle kantine tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst nog repte over het feit, dat mijn houdbaarheidsdatum voorbij was. Vanwaar die ommekeer in denken?  Dat komt toch, door wat ik in het voorgaande heb beschreven over de positieve flow. Maar een belangrijk argument is ook, dat de nieuwkomers behoefte hebben aan stabiliteit. Men wilde voorkomen dat zij niet als nieuw bestuurslid in korte tijd worden geconfronteerd met een onvolledig bestuur.  Als je dan ziet dat de nieuwe mensen voor nieuw elan en energie zorgen, ben je makkelijk bereid om je te laten overhalen om door te gaan. De beslissing om door te gaan, heb ik al overigens in juni al genomen in overleg met mijn vrouw. Door de herverkiezing voor drie jaar wil ik ook voorkomen, dat het iedere keer gaat over terugtreden en ik vragen krijg hoe lang ik nog voorzitter blijf. Dus tijdens de komende nieuwjaarsbijeenkomst zal het niet gaan over mijn houdbaarheidsdatum en zullen jullie het hopelijk nog drie jaar met mij moeten doen.

Tot de volgende keer!

Arie Kruithof
Voorzitter

DEEL DIT ITEM