MAATREGELEN COVID-19

Lees welke maatregelen NSVV neemt (laatste versie: 23-08-2021)

Agenda ledenvergadering 8 januari

Bij deze nodigt het bestuur van N.S.V.V. U uit tot het bijwonen van de ledenvergade­ring op woensdag 8 januari 2020. De vergadering wordt gehouden in de kantine en vangt aan om 20.00 uur.

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 2 november 2018
  3. Jaarverslag van de secretaris
  4. Presentatie jaarrekening en vaststelling begroting 2019-2020           
  5. Verslag van de kascommissie
  6. Verkiezing van de leden van de kascommissie
  7. Verkiezing bestuursleden
   1. Aftredend en herkiesbaar: P. Bestebroer, F. van der Est- Noordam en E. Keizerwaard
   2. Het bestuur stelt voor om te benoemen: P. Blijdorp
  8. Contributieverhoging seizoen 2020 – 2021
  9. Aflossing obligatielening
  10. Bestuursmededelingen
  11. Rondvraag
  12. Uitreiking spelden
  13. Pauze
  14. Bestuur gaat interactief in gesprek met de leden met eigen gekozen onderwerpen met als gespreksleider Fiona van der Est – Noordam
  15. Sluiting

Belangrijk te vermelden:

  1. Het jaarverslag van de penningmeester is 10 dagen van tevoren te verkrijgen op het wedstrijdsecretariaat
  2. Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10 leden worden gesteld, mits hiervan uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering schriftelijk kennis is gegeven aan de secretaris of diens plaatsvervanger.

 

Het bestuur

DEEL DIT ITEM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *